Activitat intel·lectual de Companys / Biografia científica de Gabriel Ferrater

Dr. Josep Maria Ortiz i Arilla 

El Dr. Josep Maria Ortiz i Arilla està treballant, simultàniament, alguns aspectes relatius a la biografia intel·lectual de Lluís Companys i a la biografia científica de Gabriel Ferrater.

De Lluís Companys en destaca que és un personatge intel·lectualment coherent, que volia evitar retoricismes estèril i buits i, per tant, la seva activitat intel·lectual va estar caracteritzada per ser marcadament divulgativa. No obstant això, les fonts de les quals bevia el seu  pensament són riques i variades. Entre els referents culturals que el van influenciar trobem personatges del món de l’economia, el dret, la història, l’antropologia criminal, la geografia, la psicologia social, etc.

De Gabriel Ferrater, Ortiz qüestiona els intents que s’han fet d’espanyolitzar la seva figura i, a la vegada, destacar-ne el seu interès per l’epistemologia de les ciències socials.

El seu mètode de treball biogràfic, per ambdós treballs, ha consistit en:

  • Fer un estudi no sistemàtic de les fonts primàries
  • Establir una relació directa amb el subjecte d’estudi, sense intermediaris
  • Plantejar hipòtesis de treball, acabin donant fruits o no
  • Contrastar les hipòtesis sorgides amb les d’autors autoritzats
  • Decidir quina direcció emprendre

Vegeu aquí la presentació de Companys i la de Ferrater.