Programes

Exposem a continuació els sis programes dels que consta la Càtedra Josep Termes així com les temàtiques que comprenen i sobre els quals la Càtedra basarà la seva tasca:

 

Àrea de Lideratge

Programa de màrqueting social i polític

 • Fonaments de la comunicació i del màrqueting social i polític
 • Noves formes comunicatives: globalització, societat xarxa, TIC i ciberdemocràcia
 • Estratègies comunicatives (institucionals i no formals): anàlisi crític i implementació (planificació, desenvolupament i implementació)
 • Assessorament en les campanyes dels diferents agents (partits polítics, ONG)
 • Anàlisi comparatiu històric entre diferents casos de màrqueting social i polític
 • Cultura corporativa des d’una perspectiva de responsabilitat social
 • Lideratge en els moviments socials i polítics
 • Sociologia comunicativa: opinió pública, lobbies i processos electorals
 • Mitjans de comunicació: l’opinió publicada

Programa de Lideratge Social i Polític

 • Noves formes de lideratge social i polític
 • El compromís i el lideratge
 • El lideratge i les noves formes de participació política i social
 • Valors i lideratge
 • Governabilitat i lideratge
 • Qualitats del bon lideratge

 

Àrea de Ciutadania

Programa de Diplomàcia Pública

 • Noves formes de relacions internacionals
 • Participació de la societat civil en les institucions internacionals
 • Ciutadania, voluntariat i diplomàcia pública
 • Globalització i noves formes de relació internacional
 • Diplomàcia pública i comunicació
 • La nova diplomàcia i la participació de la societat civil en el nou ordre mundial
 • Democràcia, governança i institucions
 • Democràcia i societat civil
 • Democràcia, governança i polítiques de desenvolupament
 • Democràcia, seguretat i resolució de conflictes

Programa de Ciutadania i Valors

 • Nous valors per al segle XXI
 • Ciutadania i valors
 • Empresa i valors
 • Dona i valors
 • Educació en els valors
 • Educació per a la ciutadania
 • Ciutadania, valors i voluntariat
 • Valors i identitat
 • La diversitat com a valor

 

Àrea d'Identitats

Programa d’Estudis Nacionals i Identitaris

 • Teories sobre la nació i el nacionalisme
 • Nacionalisme, cosmopolitisme i populisme
 • Diversitat identitària: ètnica, nacional, lingüística, de gènere, etc
 • Migracions: aproximació històrica i respostes polítiques a les migracions (drets de ciutadania, xenofòbia, populisme)
 • Polítiques culturals estatals en el marc de la globalització
 • Diversitat lingüística i polítiques culturals
 • Límits i potencialitats de les polítiques culturals a partir dels estudis de cas

Programa de moviments socials i resolució de conflictes

 • Democràcia i governança multinivell: sector públic, sector privat i ONG
 • Moviments socials: història, evolució i reptes de futur
 • Mediació i resolució de conflictes
 • Àmbits de la violència: gènere, medi ambient, mitjans de comunicació, governs, identitat, etc
 • Reflexions crítiques sobre el conflicte, la prevenció i la pau
 • Estudi de casos de conflictes, micro i macro
 • Nous lideratges polítics al si dels moviments socials: evolució històrica i reptes de futur