Organigrama

Direcció de la Càtedra

  • Dr. Agustí Colomines i Companys

Comissió de Seguiment

  • És l’òrgan col·legiat de la Càtedra, i està formada almenys per 5 membres: Rector (o persona en qui delegui), director de la càtedra, 2 professors de la UB designats pel rector, 1 representant per cada un dels patrocinadors.

Patrocinadors